:::

ရှင်းပေမြို့နေနိုင်ငံသားသစ်အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း

Label
Location
Hit : 106
Date : 2018/10/9
Updated : 2018/10/9 上午 09:29:00

စစ်ဆေးခံသူ။ ။ ရှင်းပေမြို့နေ နိုင်ငံသားသစ်အမျိုး
သမီးများ

စစ်ဆေးရာ။ ။ ဤမြို့ရှိ ၂၉ မြို့နယ်၏ကျန်းမာရေးဆေး
ခန်း

စစ်ဆေးမှုများ။ ။ ကျန်းမာရေးပြဿနာအတွက် အဓိ
ကလုပ်ဆောင်ပေးသည်များမှာ(ပါဝင်သည်များ။ ။ အသည်း၏လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှု- GOT၊ GPT၊ အသည်းရောင် B ပိုး C ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ မ
စင်တွင်ကပ်ပါးကောင်နှင့်ပိုးဥရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ သား
အိမ်အဝ ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် သာမန်
ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။)၊ စစ်တမ်းမေး
ခွန်းလွှာကောက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ် X-ray ရိုက်ကူးစမ်း
စစ်ခြင်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

Was this information helpful? Yes    No