:::

သားအိမ်အဝတွင်ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိ စမ်းသပ်ခြင်း

Label
Location
Hit : 99
Date : 2018/10/9
Updated : 2018/10/9 上午 09:28:00

ကျားယိမြို့အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည်
အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်သည့်
အနေဖြင့် အသက် ၃၀ အထက်ရှိသော အမျိုးသမီး
များကို သားအိမ်အဝပြောင်းလဲမှုရှိမရှိ စမ်းစိမှု ပြုလုပ်
ပေးသည်။ ကျန်းမာရေးအာမခံ IC ကဒ်ဖြင့် ကျားယိ
မြို့ရှိ သားဖွားနှင့်မီးယပ်ရှိသော ဆေးရုံများတွင် အခ
မဲ့သွားရောက်စမ်းစစ်နိုင်သည်။ ရောဂါကို စောစောတွေ့
ရှိပြီး စောစောကုသခြင်းဖြင့် မိမိ၏ကျန်းမာရေးကို
ထိန်းသိမ်းသည့်အပြင် မိသားစု၏ပျော်ရွှင်မှုကိုလည်း
စောင့်ရှောက်ရာ ရောက်မည်။

Was this information helpful? Yes    No