:::

ရှင်းပေမြို့အစိုးရ လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ရပ်ရွာတွင်းသူနာပြုဝန်ဆောင်မှု လုပ်ဆောင်ပေးသည်။

Label
Location
Hit : 82
Date : 2018/10/5
Updated : 2018/10/5 下午 03:37:00

ရပ်ရွာတွင်းဝန်ဆောင်မှုသည် မွေးကင်းစကလေးမှ
မူကြိုအရွယ်ထိ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးသောကလေးနှင့်မိသား
စုကို ရှင်းပေမြို့မှသူနာပြုဝန်ဆောင်မှု(သူနာပြုဝန်ဆောင်
မှုကို ရပ်ရွာ၏သီးသန့်နေရာတွင်ဝန်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အိမ်
တိုင်ရာရောက်သူနာပြုဝန်ဆောင်မှု၊ မိဘများကိုလမ်းညွှန်
ပညာပေးခြင်းနှင့်မူကြိုအရွယ်ကလေးသူငယ်များကို ဉာဏ်အလင်းဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ဆောင်မှု)အစရှိသော လွယ်ကူ
စေခြင်း၊ အဆက်မပြတ်ခြင်းနှင့်အရင်းအမြစ်များကို စု
ဆောင်းခြင်းအစရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်
ပေးသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများကို ကျွမ်းကျင်သောပညာ
ရှင်အဖွဲ့အစည်းမှ လူလွှတ်ပြီး မိဘများအား သက်ဆိုင်ရာ
ပရိယာယ်များကို လမ်းညွှန်ပညာပေးခြင်း၊ သူနာပြုဆိုင်
ရာများလေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ မိသားစုအားပံ့ပိုးပေးခြင်း အစ
ရှိသောဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ကူညီမှုလို
အပ်သော ကလေးသူ ငယ်များကို စောစောသိရှိပြီး ကုသ
မှုကိုလည်း စောစောခံယူနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ ရှင်းပေမြို့တွင်းချင်း ခေါ်ပါက
၁၉၉၉ (သို့) (၀၂)၂၉၆၀၃၄၅၆ လိုင်းခွဲ ၈၆၁၁ သို့
ဆက်သွယ်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No