:::

ရှင်းပေမြို့အစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အသက် ၃၀နှစ်အောက် အမျိုးသမီးများကို သားအိမ်ဝတွင် ပြောင်းလဲမှုရှိမရှိ အခမဲ့စမ်းစစ်ပေးသည်။

Label
Location
Hit : 82
Date : 2018/10/5
Updated : 2018/10/5 下午 03:35:00

ရှင်းပေမြို့တွင် အိမ်ထောင်စုဇယားဝင်ထားသော
အသက် ၃၀ အောက် ကျန်းမာရေးအာမခံစနစ်မဝင်ရ
သေးသောအမျိုးသမီးများသည် မိမိ၏နိုင်ငံသားကဒ် (သို့) ယာယီနေထိုင်ခွင့်ရကဒ်တို့ကို ယူဆောင်ပြီး ရှင်းပေမြို့ရှိ
ကျန်းမာရေးဆေးခန်းများတွင် သားအိမ်ဝ၌ ပြောင်းလဲမှု
ရှိမရှိစမ်းစစ်မှုကို အခမဲ့ပြုလုပ်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No