:::

ထိုင်ပေမြို့သည် အသက် ၆၅ နှစ်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သောအဆုတ်ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးသည်။

Label
Location
Hit : 62
Date : 2018/10/5
Updated : 2018/10/5 下午 03:33:00

ထိုင်ပေမြို့နှင့်ပူးပေါင်းသောဆေးရုံများတွင် ထိုင်
ပေမြို့၌အိမ်ထောင်စုဇယားဝင်ထားသော အသက် ၆၅
နှစ်အထက်ရှိပြီးဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သောအဆုတ်
ရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေးမထိုးဖူးသောသက်ကြီးရွယ်အို
များအား တစ်ခါပြီးကာကွယ်ဆေးကိုအခမဲ့ထိုးပေးသည်။
မိသားစုဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနိမ့်ဆုံးမိသားစုဆို
လျှင် ထိုင်ပေမြို့ပြဆေးရုံတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို အခ
မဲ့သွားထိုးနိုင်သည်။(ကာကွယ်ဆေးကုန်သည်အထိ)

Was this information helpful? Yes    No