:::

Trợ cấp chi phí đi lại khám thai sản “Chuyến xe mang thai hạnh phúc” của thành phố Tân Bắc

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuNew Taipei City Government
Lượt : 75
Ngày : 2018/10/5
Cập nhật : 2018/10/5 下午 03:25:00

Trợ cấp chi phí đi lại khám thai sản “Chuyến xe mang thai hạnh phúc” của thành phố Tân Bắc, thai phụ có hộ tịch tại thành phố Tân Bắc và thai phụ là cư dân mới thực hiện đăng ký kết hôn với người dân có hộ tịch tại thành phố Tân Bắc (bao gồm người hôn phối Đại Lục), đi chuyến xe chỉ định qua lại bệnh viện khám thai, mỗi lần chia làm hai chuyến đi về, mỗi chuyến tối đa trợ cấp 200 tệ, tối đa giới hạn trong 10 lần khám thai; chỉ giới hạn khi khám thai, không áp dụng cho trường hợp sau khi sinh nở, hơn nữa mỗi lần mang thai giới hạn xin 1 lần, xin hãy đăng ký tại Cục xã hội thành phố Tân Bắc hoặc các Ủy ban nhân dân các khu của thành phố Tân Bắc.

Điện thoại liên hệ: Trong nội thành thành phố Tân Bắc hãy gọi 1999 hoăc (02)29603456, máy nhánh 3857, 3636.

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không