:::

မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်းသည် ကာကွယ်၍ရသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ဖွားအောင်စောင့်ကြပ်သူများ ဖြစ်သည်။

Label
Location
မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်းသည် ကာကွယ်၍ရသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ဖွားအောင်စောင့်ကြပ်သူများ ဖြစ်သည်။
မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်းသည် ကာကွယ်၍ရသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအဖြစ်အပျက်မဖြစ်ဖွားအောင်စောင့်ကြပ်သူများ ဖြစ်သည်။
Hit : 67
Date : 2018/10/4
Updated : 2018/10/4 下午 04:20:00

အသက်ကိုမြတ်နိုးသောစောင့်ကြပ်သူဆိုသည်မှာ
လူတိုင်းတွင် မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်နိုင်ချေများသော
သူကို အလျင်သိမြင်နိုင်သောအာရုံရှိပြီး မိမိဘေးပတ်ဝန်း
ကျင်ရှိ လူများကို ရိုးသားစစ်မှန်သောစောင့်ရှောက်မှုနှင့်
စာနာမှုပေး၍ သူတစ်ပါးလိုအပ်သောကူညီမှုကို အားကြိုး
မာန်တက် ကူညီပေးနိုင်သောသူအဖြစ် မျှော်မှန်းသည်။
စောစောသိရှိပြီး စောစောဝင်ရောက်ကူညီခြင်းဖြင့် နောင်
တရစေသောအဖြစ်မျိုးမဖြစ်စေအောင် ကာကွယ်နိုင်
သည်။


“မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်ခြင်း ကာကွယ်ရေးသည် လူတိုင်း၏တာဝန်ဖြစ်သည်။” မိမိကိုယ်ကိုယ်အဆုံးစီရင်
ခြင်းကာကွယ်ရေးသည် သက်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်
များမှ စိတ်လိုက်မာန်ပါဝင်ရောက်ကူညီသည့်အပြင် အ
များပြည်သူလည်း ပါဝင်ကူညီနိုင်ပြီး စေတနာရက်ရော
သောလူမှုရေးကို ဖန်တီးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းသည်။

Attachment List

  1. DMFile size:330 KB
Was this information helpful? Yes    No