:::

សេវាការងារផ្តល់ដោយសាលាក្រុងថៅយាន់-ផែនការស្តីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភជំរុញការងារគ្រប់ប្រភេទ

សេវាការងារផ្តល់ដោយសាលាក្រុងថៅយាន់-ផែនការស្តីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភជំរុញការងារគ្រប់ប្រភេទ
សេវាការងារផ្តល់ដោយសាលាក្រុងថៅយាន់-ផែនការស្តីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភជំរុញការងារគ្រប់ប្រភេទ

ដើម្បីលើកដំកើងឱកាសការងារសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ការិយាល័យផ្តល់សេវាការងារនៃសាលាក្រុងថៅយាន់នឹងរៀបចំផែនការស្តីពីប្រាក់ឧបត្ថម្ភជំរុញការងារគ្រប់ប្រភេទ(រៀនវិជ្ជាជីវៈ និងសមស្របការងារ ប្រាក់រង្វាន់រកការធ្វើ...។ល។) សូមប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលមានសមត្ថភាពធ្វើការ ហើយចង់ធ្វើការទៅមជ្ឈមណ្ឌលការងារថៅយាន់ មជ្ឈមណ្ឌលការងារចុងលីនៃការិយាល័យយើង ដើម្បីបំពេញបែបបទ។

ពត៌មានសេវាលំអិតពាក់ព័ន្ធ សូមស្វែងរកនៅវេបសាយការិយាល័យផ្តល់សេវាការងារនៃសាលាក្រុងថៅយាន់ (http://oes.tycg.gov.tw)។

Was this information helpful? Yes    No