:::

ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ၏ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုဌာန-အလုပ်အခွင့်အရေးတိုးများစေသော သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုး

Label
Location
ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ၏ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုဌာန-အလုပ်အခွင့်အရေးတိုးများစေသော သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုး
ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ၏ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုဌာန-အလုပ်အခွင့်အရေးတိုးများစေသော သက်ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုး
Hit : 139
Date : 2018/10/4
Updated : 2018/10/4 下午 03:21:00

ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုဌာ
နသည် နိုင်ငံသားသစ်များအား အလုပ်အခွင့်အရေး တိုး
များစေရန် အလုပ်အကိုင်တိုးများစေသော သက်ဆိုင်ရာ
ထောက်ပံ့မှုအစီအစဉ်အမျိုးမျိုး(လုပ်ငန်းခွင် သင်ယူရေး
နှင့်ပြန်လည်လိုက်လျောညီထွေရေး၊ လူလုပ်နည်းသောအ
လုပ်များ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သော ဆုကြေးများ အစရှိ
သည်တို့ကို) ပြုလုပ်ပြီး ဤမြို့နေ အလုပ်လုပ်နိုင်သော၊ အလုပ်လုပ်လိုသောနိုင်ငံသားသစ်များ ထောင်ယွမ်အလုပ်
အကိုင်စက်၊ ကျုံးလိအလုပ်အကိုင်စင်တာများတွင် လာ
ရောက်လျှောက်နိုင်သည်။

သက်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုသတင်းများကို ထောင်
ယွမ်မြို့အစိုးရ အလုပ်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုဝက်ဘ်ဆိုက် (http://oes.tycg.gov.tw) တွင် ကြည့်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No