:::

บริการจัดหางานโดยรัฐบาลเมืองเถาหยวน-โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจ้างงานแต่ละประเภท

บริการจัดหางานโดยรัฐบาลเมืองเถาหยวน-โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจ้างงานแต่ละประเภท
บริการจัดหางานโดยรัฐบาลเมืองเถาหยวน-โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจ้างงานแต่ละประเภท

ศูนย์บริการจัดหางานเมืองเถาหยวนได้ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมการจ้างงาน (การเรียนรู้ด้านการทำงานและการปรับตัว รางวัลเข้าทำงานในสายอาชีพที่ขาดแรงงาน เป็นต้น) ขอเชิญผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีความสามารถและต้องการหางานเข้าติดต่อศูนย์จัดหางานเมืองเถาหยวน ศูนย์บริการจัดหางานจงลี่เพื่อลงทะเบียน
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของศูนย์บริการจัดหางานรัฐบาลเถาหยวน(http://oes.tycg.gov.tw)

Was this information helpful? Yes    No