:::

ศูนย์ตรวจสอบและคัดเลือก “เปิดสอบมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวทั่วไปประเภทวิชาชีพพิเศษและเจ้าหน้าที่เทคนิคพิเศษ”

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
แหล่งข้อมูลMinistry of Examination
ตี : 176
วันที่ : 2018/10/4
อัปเดต : 2018/10/4 下午 03:09:00

ผู้ที่ตรงตามคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้สามารถลงทะเบียนเพื่อสอบเป็นมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว

1.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐหรือเอกชน หรือสถาบันอาชีวศึกษาขึ้นไป
2.ผู้ที่สอบผ่านการวัดระดับขึ้นต้นและเคยทำงานที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 4 ปีขึ้นไปและมีเอกสารรับรองการทำงาน
3.ผู้ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับขั้นสูงหรือขั้นพื้นฐาน


ข้อเขียนการสอบมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศและภาษาจีนมีขอบข่ายการสอบคือวิชาการเป็นมัคคุเทศก์(1) การเป็นมัคคุเทศก์(2) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยสรุป ส่วนผู้ที่สอบเป็นมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศจะต้องสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน เกาหลี ไทย อารบิก รัสเซีย อิตาลี เวียดนาม อินโด มาเลเป็นต้นทั้งสิ้น 13 ภาษา ให้ผู้สอบเลือกสอบ 1 ภาษา)


เนื้อหาข้อเขียนของผู้สอบผู้นำเที่ยวภาษาต่างประเทศและภาษาจีนมีขอบข่ายการสอบคือ วิชาการเป็นผู้นำเที่ยว(1) การเป็นผู้นำเที่ยว(2) ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวโดยสรุป ส่วนผู้ที่สอบเป็นผู้นำเที่ยวภาษาต่างประเทศจะต้องสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน เป็นต้นทั้งสิ้น 5 ภาษา ให้ผู้สอบเลือกสอบ 1 ภาษา)


ข้อเขียนการสอบมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวภาษาจีนจะสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว ส่วนมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศจะสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ทั้งสองแบบ ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจึงจะสามารถผ่านเข้าไปสอบรอบสัมภาษณ์ได้ และจะไม่สามารถรักษาสิทธิ์ข้อเขียนไว้

Was this information helpful? Yes    No