:::

ពេលវេលាផ្តល់សេវាបកប្រែនៃគ្លីនិកនានានៅក្រុងតៃចុងនៅឆ្នាំ2018

ក្រោយពេលប្រជាជនចំនូលថ្មីមួយចំណែកមកដល់តៃវ៉ាន់ ដោយសារមានឧបសគ្គក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយភាសាចិន មន្ទីរសុខាភិបាលក្រុងតៃចុងនឹងផ្តល់សេវាបកប្រែស្តីពីសុខាភិបាលក្នុងការប្រសូតនិងចិញ្ចឹមកូន សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី នៅគ្លីនិកទាំង25នៅខ័ណ្ឌនានាក្រុងតៃចុង ស្វាគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលត្រូវការតែងតែប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងនេះ។

តារាងពេលវេលាផ្តល់សេវាបកប្រែនៃគ្លីនិកនានានៅក្រុងតៃចុងនៅឆ្នាំ2018ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធ សូមទាញយក។

Was this information helpful? Yes    No