:::

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇ ခုနှစ် ထိုင်ကျုံးမြို့ရှိ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းအသီးသီး၏ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်ချိန်

ထိုင်ဝမ်သို့ရောက်ရှိလာသော နိုင်ငံသားသစ်များအ
နေဖြင့် တရုတ်စကားပြောဆိုရန် ကွာခြားမှုရှိခြင်းကို
ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီး ထိုင်ကျုံးမြို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာ
နသည် ထိုင်ကျုံးမြို့ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ကျန်းမာရေးဆေး
ခန်း ၂၅ နေရာတွင် နိုင်ငံသားသစ်များကို ကျန်းမာရေး
စောင့်ရှောက်ခြင်းဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်
ပေးသည်။ စိတ်ဝင်စားသောနိုင်ငံသားသစ်များ လာ
ရောက်အသုံးပြုကြပါရန် ကြိုဆိုပါသည်။

ထိုင်ဝမ်သက္ကရာဇ် ၁၀၇ ခုနှစ် ထိုင်ကျုံးမြို့ရှိ ကျန်းမာ
ရေးဆေးခန်းအသီးသီး၏ ဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်ချိန်ဇယားကို ပူးတွဲပါဖိုင်ဒေါင်းလော့ပြီး ကြည့်ပါ။

Was this information helpful? Yes    No