:::

ពត៌មានអំពីសកម្មភាពនៅមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសំរាប់គ្រួសារខេត្តតៃតុង

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសំរាប់គ្រួសារខេត្តតៃតុងនឹងផ្តល់អប់រំ សំរាប់ឳពុកម្តាយនិងកូន និងអប់រំអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកម្មវិធីសិក្សានិងសកម្មភាព សកម្មភាពឳពុកម្តាយនិងកូនរៀនជាមួយគ្នា និងកម្មវិធីសិក្សាគ្រប់បែបយ៉ាង សូមស្វាគមន៍មកវេបសាយយើង(http://ttc.familyedu.moe.gov.tw) បណ្តាញសង្គម
Facebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=100004299191296)ឬទាក់ទង089-341149ស្វែងរក។ ក៏អាចហៅទូរស័ព្ទពិសេសពិគ្រោះអប់រំក្នុងគ្រួសារលេខ412-8185 តាមរយៈអមជាមួយគ្នា ស្តាប់គេនិយាយនិងពិគ្រោះយោបល់ ជួយលោកអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងគ្រួសារគ្រប់បែបយ៉ាង។

Was this information helpful? Yes    No