:::

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសំរាប់គ្រួសារក្រុងស៊ីនជូ

មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំសំរាប់គ្រួសារក្រុងស៊ីនជូនឹងផ្តល់ជូនប្រជាជននូវសេវាកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងនិងទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពិគ្រោះអប់រំក្នុងគ្រួសារ រៀបចំការប្រជុំអានសៀវភៅមិនទៀងពេល ក្រុមរួមចិត្តគ្នា សិក្ខាសាលាអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ អប់រំ អប់រំសំរាប់ឳពុកម្តាយនិងកូន សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយអប់រំភេទជាដើម សូមស្វាគមន៍ទៅវេបសាយផ្លូវការនៃមជ្ឈមណ្ឌលយើង (http://dep-family.hccg.gov.tw/)ឬទាក់ទង03-5325885#9ដើម្បីទទួលពត៌មានថ្មីៗជាងគេ។

Was this information helpful? Yes    No