:::

ထိုင်တုန်းမြို့နယ် မိသားစုပညာရေးစင်တာ၏ အစီအစဉ်သတင်း

Label
Location
Hit : 141
Date : 2018/9/21
Updated : 2018/9/21 上午 11:04:00

ထိုင်တုန်းမြို့နယ်အစိုးရ မိသားစုပညာရေးစင်
တာတွင် မိဘနှင့်သားသမီးရေးဆိုင်ရာ၊ အိမ်ထောင်
ရေးဆိုင်ပညာပေးသင်တန်းများနှင့်အစီအစဉ်များ၊ မိ
ဘနှင့်သားသမီးအတူတကွသင်ယူခြင်းအစရှိသော
သင်တန်းမျိုးစုံ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသည်။ စင်တာ၏ဝက်
ဘ်ဆိုက်။ ။ (http://ttc.familyedu.moe.gov.tw)၊
Facebook။ ။ (https://www.facebook.com/
profile.php?id=100004299191296
) သို့မဟုတ်
ဖုန်း 089-341149 သို့ဖုန်းဆက်မေးမြန်းနိုင်သည်။ မိ
သားစုပညာရေးအကြံပေးဖုန်းလိုင်း 412-8185 သို့
လည်း ဖုန်းဆက်မေး၍ရသည်။ သင့်ဘေးတွင်နေပေး
ခြင်း၊ သင့်အခက်အခဲကိုနားထောင်ပြီးအကြံပေးခြင်း
ဖြင့် သင်ရင်ဆိုင်နေရသော မိသားစုပြဿနာများကို
ကူညီပေးသွားမည်။

Was this information helpful? Yes    No