:::

ရှင်းကျူမြို့ မိသားစုပညာရေးစင်တာ

Label
Location
Hit : 116
Date : 2018/9/21
Updated : 2018/9/21 上午 11:03:00

ရှင်းပေမြို့မိသားစုပညာရေးစင်တာတွင် အများ
ပြည်သူကို ဘက်စုံဝန်ဆောင်မှုနှင့်မိသားစုပညာရေးအ
ကြံပေးဖုန်းလိုင်း ထားရှိပြီး စာဖတ်ပွဲကို မကြာခဏပြု
လုပ်ခြင်း၊ စာနာမှုအုပ်စု၊ အိမ်ထောင်ရေးရာ၊ သားသ
မီးရေးရာပညာပေးဆွေးနွေးပွဲ၊ လိင်ပညာရေးနှင့်မြှင့်
တင်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကိုလည်း ပြုလုပ်သည်။ စင်တာ
၏ဝက်ဘ်ဆိုက်(http://dep-family.hccg.gov.tw/)
တွင် သို့မဟုတ် ဖုန်း 03-5325885#9 တို့တွင်
နောက်ဆုံးပေါ်လှုပ်ရှားမှုသတင်းများကို ရယူနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No