:::

1955លេខទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពលករពិគ្រោះការតវ៉ា

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
1955លេខទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពលករពិគ្រោះការតវ៉ា
1955លេខទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ពលករពិគ្រោះការតវ៉ា
ចុចមើល : 415
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/9/17
ថ្ងៃខែថ : 2018/9/17 上午 11:32:00

ក្រសួងការងារបានរៀបចំ「1955លេខទូរស័ព្ទពិសេស សំរាប់ពលករពិគ្រោះការតវ៉ា」ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មពិគ្រោះការត៉វាអំពីច្បាប់ការងារនិងសិទ្ធិសំរាប់ពលករតៃវ៉ាន់និងពលករបរទេស និយោជក និងកូដឯកតោប្រជាជនក្នុងសង្គម ពេញ24ម៉ោងនិងជាពីរភាសា(ព្រមទាំងភាសាចិន ថៃ ឥណ្ឌូនេស៊ី វៀតណាមនិងអង់គ្លេស) ហើយក្រោយពីទទួលដោះស្រាយរឿងក្តី នឹងថែរក្សាភាពសម្ងាត់តាមនីតិវិធីរដ្ឋបាល និងកំណត់ពាក់ព័ន្ធទៀត។

Was this information helpful? Yes    No