:::

အလုပ်အကိုင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို ခွင့်မပြုပါ။

Label
LocationTaiwan
Hit : 95
Date : 2018/9/17
Updated : 2018/9/17 上午 11:30:00

အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုအက်ဥပဒေပုဒ်မ(၅) ပုဒ်မခွဲ(၁)
ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ “နိုင်ငံသား၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ
ရေးတန်းတူညီမျှရရှိရန် အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်ရှာသူ
သို့မဟုတ်အလုပ်ခန့်မည့်အလုပ်သမားအား လူမျိုး၊ အ
ဆင့်အတန်း၊ ဘာသာစကား၊ အတွေးအခေါ်၊ ဘာသာရေး၊
အဖွဲ့အစည်း၊ မျိုးရိုး၊ မွေးရပ်မြေ၊ ကျား/မ၊ လိင်တိမ်း
ညွတ်၊ အသက်အရွယ်၊ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ၊ ပုံ
ပန်းသဏ္ဍာန်၊ ရုပ်ရည်၊ ကိုယ်စိတ်ဆိုင်ရာရောဂါ သို့မ
ဟုတ် ယခင်က အလုပ်သမားအစည်းအရုံး၏အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်
ခဲ႔ဖူးခြင်းတို့ကြောင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု မပြုရ။ အကယ်၍ အခြားတရားဝင် ပြဋ္ဌာန်းထားသောဥပဒေများရှိခဲ့ပါက
ထိုပြဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း ကျင့်သုံးသွားရမည်။”

နိုင်ငံသားသစ်များ အလုပ်ရှာစဉ် သို့မဟုတ်အလုပ်
ရှာစဉ် အလုပ်ရှင်သည် အထက်ပြဋ္ဌာန်းထားသော ကန့်
ကွက်ချက်များကျူးကျော်ခဲ့ပါက အသေးစိတ်အခြေအနေ
(ဥပမာ။ ။ လုပ်သောဌာနအမည်နှင့်လိပ်စာ၊ ခွဲခြားဆက်
ဆံခံရခြင်းအစရှိသောအခြေအနေကြုံခဲ့ပါက) မိမိအလုပ်
လုပ်ရာအုပ်ချုပ်ရေးရာအာဏာပိုင်များ(ဒေသန္တရအုပ်ချုပ်
ရေးမြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရ၏ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန သို့မ
ဟုတ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဌာန)တွင် အယူခံဝင်ခြင်းဖြင့် မိမိ၏
အခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းပါ။

Was this information helpful? Yes    No