:::

1955 အလုပ်သမားရေးရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အယူခံဖုန်းလိုင်း

Label
LocationTaiwan
1955 အလုပ်သမားရေးရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အယူခံဖုန်းလိုင်း
1955 အလုပ်သမားရေးရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အယူခံဖုန်းလိုင်း
Hit : 94
Date : 2018/9/17
Updated : 2018/9/17 上午 11:30:00

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနသည် “1955 အလုပ်သမားရေးရာအကြံပေးခြင်းနှင့်အ
ယူခံဖုန်းလိုင်း” တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံခြားအလုပ်သမားများ၊ အလုပ်
ရှင်နှင့်အများပြည်သူကို ဖုန်းသီးသန့်ဖြင့် ၂၄ နာရီလုံး အချိန်ပြည့်ဝန်ဆောင်ပေးသည့်အ
ပြင် တရုတ်စကားအပြင် ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ ဗီယက်နန်နှင့်အင်္ဂလိပ်အစရှိသောဘာသာ
စကားများဖြင့် အလုပ်သမားရေးရာဥပဒေနှင့်အခွင့်အရေးများကို အကြံပေးအယူခံနိုင်
သည်။ အမှုလက်ခံပြီးနောက် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအက်ဥပဒေသတ်
မှတ်ချက်အရ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များကို လျှို့ဝှက်ပေးသွား
မည်။

Was this information helpful? Yes    No