:::

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီး ထူးချွန်သူ “သစ်” များ ပြုစုပျိုးထောင်သည်။

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီး ထူးချွန်သူ “သစ်” များ ပြုစုပျိုးထောင်သည်။
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ အခမဲ့ဖွင့်လှစ်ပြီး ထူးချွန်သူ “သစ်” များ ပြုစုပျိုးထောင်သည်။
Hit : 168
Date : 2018/8/20
Updated : 2018/8/20 下午 02:34:00

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အ
စိုးရနှင့်အရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့ ပူးပေါင်းပြီး လက်သည်းအလှပြင်၊ မုန့်
ဖုတ်၊ ခရီးသွားဦးဆောင်လမ်းညွှန်၊ ဘာသာပြန် အစရှိသော သင်တန်းများ
ဖွင့်လှစ်ပြီး ထူးချွန်သူများ ပြုစုပျိုးထောင်သည်။ အထူးသတ်မှတ်ချက်များ
နှင့် ကိုက်ညီသောသူများသည် သင်တန်းခအားလုံးကို ထောက်ပံ့သည့်အပြင်
နေထိုင်ရေးထောက်ပံ့ကြေးလည်း လျှောက်၍ရသည်။ ဤနည်းဖြင့် နိုင်ငံ
သားသစ်များကို ဒုတိယကျွမ်းကျင်ပညာ သင်ယူပြီး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ချိတ်
ဆက်နိုင်စေသည်။


နိုင်ငံသားသစ်များသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများကို အခမဲ့
သင်ယူနိုင်သည်။

အလုပ်လက်မဲ့နိုင်ငံသားသစ်များသည်(တရုတ်သမ္မတနိင်ငံတွင် အိမ်
ထောင်စုရှိသော နိုင်ငံသားနှင့်လက်ထပ်ပြီး ထိုင်ဝမ်တွင် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရရှိ
သောနိုင်ငံခြားသား၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံမှပြည်သူများ၊ ဟောင်
ကောင်တွင်နေထိုင်သူများ (သို့) မကာအိုတွင်နေထိုင်သူများကို ဆိုလိုသည်။) အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန-လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန၏ ဌာနခွဲများ
ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သော၊ လွဲအပ်ပြုလုပ်သော (သို့) ထောက်ပံ့သော အသက်
မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများတွင် တက်ရောက်ပါက သင်တန်းတလျှောက်
လုံး၏ကုန်ကျစရိတ်ကို အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။

ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံသားရရှိပြီးသောအိမ်ထောင်ဖက်များ အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်းသင်တန်းကို တက်လိုပါက သာမန်ပြည်သူများနည်းတူ သင်တန်းခ
၏ 80% ကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်။ လူလတ်နှင့်အသက်ကြီးသူများ၊ ကိုယ်
စိတ်မသန်စွမ်းသူများ၊ ဝင်ငွေအလယ်အလတ်နှင့်အနည်းဆုံးမိသားစုဝင်များ၊
ဒုတိယအကြိမ်လုပ်ငန်းခွင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်သော အမျိုးသမီးများ အစရှိ
သော ထူးခြားပုဂ္ဂိုလ်များကိုမူ သင်တန်းခအခမဲ့ တက်ရောက်ခွင့်ပေးမည်။


အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်း နေထိုင်ရေး
ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးများ ထောက်ပံ့ပေးသည်။

အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားသောနိုင်ငံသားသစ်များသည် ပြည်သူ့အလုပ်
အကိုင်ရှာဖွေရေးဝန်ဆောင်မှုအေဂျင်စီ (သို့) အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်
တန်းပြုလုပ်သောဌာနမှ ရွေးချယ်ခံရပြီး သင်တန်းတက်ရောက်သူများသည်
တက်သည့်သင်တန်းအမျိုးအစားမှာ “တစ်နေ့လုံး” ဖြစ်ခဲ့ပါက သင်တန်း
တက်စဉ်ကာလအတွင်း နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးကို လျှောက်၍ရ
သည်။ တစ်နေ့လုံးသင်တန်းသည် အောက်ပါအချက်အလက်များနှင့် ကိုက်
ညီရမည်။

၁။ သင်တန်းချိန်သည် တစ်လအထက် ဖြစ်ရမည်။
၂။ တစ်ပတ်တွင် ၄ ရက်အထက် သင်တန်းတက်ရမည်။
၃။ နေ့စဉ်၏နေ့သင်တန်းချိန်သည် ၄ နာရီအထက် ဖြစ်ရမည်။
၄။ လစဉ်၏ သင်တန်းချိန်စုစုပေါင်းသည် ၁၀၀ နာရီအထက် ရှိရမည်။

နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးငွေသည် လစဉ်တွင် အခြေခံလစာ
၏ 60% ကို ပေးသွားမည်။ ၂ နှစ်အတွင်း အများဆုံး ၆ လသာ ထောက်ပံ့
မည်ဆိုပေမဲ့ ကိုယ်၊ စိတ်မသန်စွမ်းသူဖြစ်ပါက အများဆုံး ၁၂ လထိ အများ
ဆုံးပေးသွားမည်။ အသေးစိတ်သိလိုပါက ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “အလုပ်သမား
ဝန်ကြီးဌာန-အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း၏ နေထိုင်ရေးထောက်ပံ့
ကြေး”
နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်း စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်း
ခြင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးကို အစိုးရမှ ပေးဆောင်သွားမည်။


အလုပ်ရှာနေဆဲနိုင်ငံသားသစ်များအား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်
တန်းကို စိတ်အားထက်သန်စွာ လာရောက်တက်ရောက်ကြရန် ဒေသအသီး
သီး၏အစိုးရမှ သင်တန်းတက်စဉ်ကာလအတွင်း ကလေးယာယီစောင့်ထိန်း
ခြင်း (သို့) သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ခြင်းများတွင် ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဥပမာအနေဖြင့် ထိုင်ပေမြို့အစိုးရသည် သင်တန်းတက်ရောက်သူများကို က
လေးစောင့်ထိန်းခြင်းနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ခြင်းငွေကို ထောက်ပံ့
ပေးသည်။ ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရလည်း သားသမီးယာယီစောင့်ထိန်းကြေး
ကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤနည်းဖြင့် သင်တန်းတက်သူ၏ မိသားစုဝန်လေး
ကို လျှော့ပေါ့စေပြီး သင်တန်းတက်ရန်လိုအပ်သော မိသားစုများအနေဖြင့်
ရှေ့လည်းပူနောက်လည်းပူသောအဖြစ်မျိုး မဖြစ်တော့ပါ။ လျှောက်တင်ခြင်း
ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို မြို့၊ မြို့နယ်အစိုးရအသီးသီး၏ လူမှုရေးဝန်
ကြီးဌာန (သို့) အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝန်ဆောင်မှုနေရာတွင် မေးမြန်းနိုင်
သည်။


မြို့၊ မြို့နယ်အသီးသီးမှ ပြုလုပ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ

ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝက်ဘ်ဆိုက်သည် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ
သတင်းများကို စုပေါင်းပေးထားပြီး ပြည်သူများအလုပ်ရှာခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်ပ
ညာများသင်ယူခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတီထွင်ရာတွင် ကူညီပေးသည်။ လုပ်
သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနမှပြုလုပ်သော (သို့) အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကို
လွဲအပ်ပြုလုပ်စေသောသင်တန်း၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းများနှင့်ခရိုင်အစိုးရတို့
ပြုလုပ်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများကို တက်လိုပါက ထိုင်
ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးဝက်ဘ်ဆိုက် “အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း
ကဏ္ဍ”
နေရာ (သို့) ဤဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိ “ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်
ရရှိရေး-ပြုစုပျိုးထောင်သောသတင်းများ”
နေရာတို့တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်
သည်။

ဒေသခံအစိုးရအသီးသီးမှ တည်ထောင်ထားသော အသက်မွေးဝမ်း
ကျောင်းစင်တာတွင် ပြည်သူများအား လုပ်ငန်းခွင်ဗဟုသုတအသစ်များ၊ အ
လုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်း၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်
တန်းများ၊ အလုပ်သမားများခေါ်ယူခြင်းနှင့်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်များ
ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ပြည်သူများကို အတတ်ပညာတစ်ခုခုကျွမ်းကျင်စေပြီး လိုင်
စင်ရရှိအောင်လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးသည်။ မြို့၊ မြို့နယ်အသီးသီးရှိ အသက်
မွေးဝမ်းကျောင်းစင်တာကို “ကျွန်ုပ်၏ E အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်” နေရာတွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။


လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေး ဒစ်ဂျစ်ဒယ်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်းတွင် လုပ်
ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းအမျိုးမျိုးကို စုပေါင်းတင်ပြထားသည်။

လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေး ဒစ်ဂျစ်ဒယ်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း
(https://portal.wda.gov.tw/) တွင် အွန်လိုင်းသင်တန်း၊ ဒစ်ဂျစ်ဒယ်
စာအုပ်နှင့်ရုပ်သံဖိုင်အစရှိသော ဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကို
ပေါင်းချုပ်ပြီး အနာဂတ်တွင် ရွေ့လျားသင်ယူမှုအပေါ် တုန့်ပြန်နိုင်ရန် ပြင်
ဆင်ထားပြီး ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိလိုအပ်ချက်အရ သက်ဆိုင်ရာသင်
တန်းများကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်သော လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်
ကျွမ်းကျင်ပညာကို ရာသက်ပန်သင်ယူခြင်းကို ဝန်ဆောင်ပေးနိုင်သောဝက်
ဘ်ဆိုက်အဖြစ် စီမံပြုလုပ်ထားသည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင် မတူသောလုပ်ငန်း
တွင် လိုအပ်သောကျွမ်းကျင်ပညာသင်တန်းများကို စုပေါင်းဖော်ပြထားပြီး
ပြည်သူများအနေဖြင့် မိမိအလုပ်အရ လိုအပ်သောတတ်ကျွမ်းပညာသင်
တန်းများကို အလွယ်တကူ ရွေးချယ်နိုင်စေရန် သင်တန်းအမျိုးအစားပေါင်း
1055 မျိုးကို တင်ပြထားသည်။ ပိုမိုများပြားသောသတင်းကို ဤဝက်ဘ်
ဆိုက်ရှိ “လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေး ဒစ်ဂျစ်ဒယ်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း”

နေရာတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

အလုပ်ရှာနေဆဲဖြစ်သော နိုင်ငံသားသစ်များ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ချောချော
မွေ့မွေ့ဝင်ရောက်နိုင်အောင် အစိုးရမှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း
များပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်တန်းခနှင့်နေထိုင်ရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးများပေး
ခြင်း၊ အခမဲ့ဒစ်ဂျစ်ဒယ်သင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း အစရှိသော နည်းများ
ဖြင့် အထောက်အကူပေးပြီး နိုင်ငံသားသစ်များကို ကျွမ်းကျင်ပညာအမျိုးမျိုး
တတ်ကျွမ်း၍ လုပ်ငန်းခွင်စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြှင့်ပေးသည်။


ကိုးကားရာအရင်းအမြစ်။ ။
ထိုင်ဝမ်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးကဏ္ဍ-အလုပ်လက်မဲ့သူများ၏ အသက်မွေး
ဝမ်းကျောင်းသင်တန်း

ကျွန်ုပ်၏ E အစိုးရ-အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်း

အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန လုပ်သားအင်အားဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန-လုပ်သားအင်
အားဖွံ့ဖြိုးရေး ဒစ်ဂျစ်ဒယ်ဝန်ဆောင်မှုပလက်ဖောင်း

Was this information helpful? Yes    No