:::

សាលាក្រុងស៊ីនជូ 「សេវាប្រអប់សៀវភៅចល័តសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យHsinchu City Government
សាលាក្រុងស៊ីនជូ 「សេវាប្រអប់សៀវភៅចល័តសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」
សាលាក្រុងស៊ីនជូ 「សេវាប្រអប់សៀវភៅចល័តសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」
ចុចមើល : 226
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/7/27
ថ្ងៃខែថ : 2018/7/27 上午 09:37:00

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹករំលឹកស្រុកកំណើតរបស់មិត្តភ័ក្ត
ជាប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលស្នាក់នៅក្រុងស៊ីនជូ ហើយធ្វើឲ្យកូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីអាចយល់ស្គាល់ពីវប្បធម៌ប្រទេសដើម សាលាក្រុងស៊ីនជូបានផ្តើមផ្តល់「សេវាប្រអប់សៀវភៅចល័តសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」បានផ្ទុកសៀវភៅប្រហែល250ក្បាលមកពីបណ្តាប្រទេសទាំង9 នឹងទៅសហគមន៍ទាំង6 ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តជាប្រជាជនចំនូលថ្មីអាចអានសៀវភៅមកពីស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួន
ហើយមានអ្នកពូកកែនិទានរឿងមកពីប្រជាជនចំនូលថ្មី និងមានឡានផ្ទូកសៀវភៅឆ្មាសូកី។

ប្រអប់សៀវភៅជាភាសាប្រទេសដើមចល័តសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនឹងចាប់ផ្តើមពីខែកក្កដា ឆ្នាំ2018 បើសិនចង់យល់ខ្លឹមសារសេវានៃប្រអប់សៀវភៅចល័ត សូមទាក់ទងលេខទូរស័ព្ទ03-5352103、03-5722395

Was this information helpful? Yes    No