:::

ကောင်းရှုံမြို့မြောက်ပိုင်း နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူရေးစင်တာ

Label
Location
Hit : 77
Date : 2018/7/20
Updated : 2018/7/20 上午 09:18:00

ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ကျောင်းဝန်းရှိအားလပ်
သောနေရာများကို ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း တိုးများလာ
သောပြောင်းရွှေ့လူဦးရေ၏လူဦးရေဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် တုန့်
ပြန်ခြင်းအားဖြင့် မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းကျောင်းရှိ အားလပ်သောကျောင်းခန်းများတွင်“နိုင်ငံသားသစ်များ
၏ သင်ယူရေးစင်တာ” ကို နေရာချထားသည်။


ကောင်းရှုံမြို့မြောက်ပိုင်း နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူရေး
စင်တာ(ဟိုင်ဖူမူလတန်းကျောင်း)

ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ။ http://affairs.kh.edu.tw/224

ဖုန်း။ ။ 07-6992346

E-Mail။ ။ mei6997306@gmail.com

Was this information helpful? Yes    No