:::

ศูนย์การศึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชนบทเหมียวลี่

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMiaoli County Government
ตี : 190
วันที่ : 2018/7/20
อัปเดต : 2018/7/20 上午 09:01:00

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เงินสมทบทุนให้กับโรงเรียนไห่เป่า โรงเรียนอู๋กู่ และโรงเรียนจู๋หนันในชนบทเหมียวลี่ในการจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” เพื่อใช้ในการจัดหลักสูตรวางแผนครอบครัว ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาทักษะ ศิลปวัฒนธรรม เพิ่มขีดความสามารถ และเผยแพร่นโยบายเป็นต้น หวังว่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวจะมาเข้าเรียนพร้อมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในครอบครัว

ชนบทเหมียวลี่มีการจัดหลักสูตรการอ่านจีนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และการรับเลี้ยงเด็กเล็ก เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้และแก้ไขปัญหาเรื่องการเลี้ยงดูเด็กของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

รัฐบาลชนบทเหมียวลี่ได้จัด “การสอบวัดระดับความรู้ชั้นประถมศึกษา มัธยมต้น(รวมถึงชาวไต้หวันที่พิการทางรางการหรือจิตใจ)” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีความสามารถเทียบเท่าความรู้ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้ง “โรงเรียนกวดวิชาในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น” เพื่อส่งเสริมให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ศึกษาหาความรู้ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อใช้ในการเรียนต่อหรือทำงาน

Was this information helpful? Yes    No