:::

ការអប់រំចំពោះកូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Education
ចុចមើល : 111
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/7/18
ថ្ងៃខែថ : 2018/7/18 上午 09:25:00

យើងនឹងអនុវត្តគម្រោងការមួយចំនួនសំរាប់កូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ដូចជាវគ្គបង្រៀនភាសាចិន រៀបចំកម្មវិធីរៀនភាសាចិនសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ឲ្យកូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មីត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ និងធ្វើការនៅឆាកអន្តរជាតិជាដើម។ ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ សូមមើលវេបសាយនាយកដ្ឋានអប់រំពលរដ្ឋនិងកុមារតូចនៃក្រសួងអប់រំ និងវេបសាយពត៌មានការអប់រំចំពោះកូនរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី។

Was this information helpful? Yes    No