:::

နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ပညာရေး

Label
LocationTaiwan
Hit : 83
Date : 2018/7/18
Updated : 2018/7/18 上午 09:21:00

နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ၏ တရုတ်စာဖေးကူမှု
သင်တန်းကို အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ နိုင်ငံသားသစ်
များ ဘာသာစကားကိုပျော်ရွှင်စွာသင်ယူရေးလှုပ်ရှားမှု
များ၊ နိုင်ငံသားသစ်သားသမီးများ မိဘ၏မွေးရပ်မြေသို့
ပြန်ပြီး မိဘ၏ယဉ်ကျေးမှုကို ပြန်လည်အခြေကောက်
ခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းခွင်၏ထိတွေ့ခံစားခြင်းအစီ
အစဉ် အစရှိသောစီမံကိန်းများ ရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာအ
ကြောင်းအရာများကို ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားနှင့်
မူကြိုပညာရေးဦးစီးဌာနဝက်ဘ်ဆိုက်
နှင့် နိုင်ငံသားသစ် သားသမီးများ၏ပညာရေးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်နေရာတွင်
ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No