:::

ធ្វើវិសោធនកម្មលើ「ចំណុចសំខាន់ៗសំរាប់ជំរុញការជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីរកការធ្វើ」

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
ចុចមើល : 182
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/7/13
ថ្ងៃខែថ : 2018/7/13 上午 09:43:00

បានធ្វើវិសោធនកម្មលើ「ចំណុចសំខាន់ៗសំរាប់ជំរុញការជួយសហព័ទ្ធជាជនជាតិបរទេសនិងមកពីមហាដីគោករកការធ្វើ」កែប្រែឈ្មោះទៅជា「ចំណុចសំខាន់ៗសំរាប់ជំរុញការជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីរកការធ្វើ」នឹងចូលធរមានពីថ្ងៃទី3 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2017 សូមទាញយកឧបសម្ព័ន្ធដើម្បីទទួលឯកសារទាំងអស់។

Was this information helpful? Yes    No