:::

វេបសាយធនធានអប់រំសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងតៃចុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 98
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/7/13
ថ្ងៃខែថ : 2018/7/13 下午 06:26:00

វេបសាយធនធានអប់រំសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីក្រុងតៃចុងចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ! (http://www.tcniew.org.tw/)
វេបសាយនេះនឹងផ្តល់ធនធានសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅក្រុងតៃចុង ដូចជាពត៌មានវគ្គមេរៀន លទ្ធផលរៀនសូត្រ ឃ្លាំងធនធានមនុស្សជាដើម សូមស្វាគមន៍ឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់។

Was this information helpful? Yes    No