:::

ထိုင်ကျုံးမြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ပညာရေးသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်

Label
Location
Hit : 96
Date : 2018/7/13
Updated : 2018/7/13 下午 06:24:00

ထိုင်ကျုံးမြို့ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ပညာရေးသတင်း
ဝက်ဘ်ဆိုက်(http://www.tcniew.org.tw/)သည် တ
ရားဝင် စတင်အသုံးပြုပါပြီ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ထိုင်ကျုံး
မြို့နေ နိုင်ငံသားသစ်များ၏ သင်ယူခြင်းဆိုင်ရာသင်တန်း
သတင်းများ၊ သင်ယူခြင်းရလဒ်များ၊ ထူးချွန်သူများ၏စာ
ရင်းများ အစရှိသော အရင်းအမြစ်များ ရှိပြီး လာရောက်
အသုံးပြုကြရန် ကြိုဆိုပါသည်။

Was this information helpful? Yes    No