:::

ក្រុងតៃចុង សេវាកម្មណែនាំអ្នកបកប្រែសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 102
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/7/13
ថ្ងៃខែថ : 2018/7/13 上午 09:23:00

បើសិនមានតម្រូវការបកប្រែផ្ទាល់មាត់និងបកប្រែ ពត៌មានស្នើសុំពាក់ព័ន្ធដូចខាងក្រោមនេះ ៖

អង្គការរៀបចំ ៖ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីហែស៊ានក្រុងតៃចុង

ម៉ោងផ្តល់សេវា ៖ ពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង08:00-17:00

អ្នកទទួលសេវាកម្ម ៖ អង្គការរដ្ឋាភិបាល /សមាគម/ សហគ្រាស /ប្រជាជនដែលមានអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងតៃចុង ដែលមានតម្រូវការបកប្រែផ្ទាល់មាត់

ពត៌មានទំនាក់ទំនង:
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង:(04)2680-1947បុគ្គលិកលោកHong
អ៊ីមែល: happywomanday@yahoo.com.tw


សេចក្តីណែនាំអំពីសោហ៊ុយបកប្រែ:
1.សោហ៊ុយបកប្រែផ្ទាល់មាត់:រាល់ម៉ោង800យាន់ ករណីមួយបង់សោហ៊ុយជាអតិបរមា 5000យាន់។

2.សោហ៊ុយបកប្រែ:ភាសាបរទេសបកប្រែជាភាសាចិន គិតចំនួនអក្សរតាមភាសាចិន បើសិនបកប្រែភាសាចិនទៅជាភាសាបរទេស គិតចំនួនអក្សរតាមភាសាបរទេស អក្សរមួយពាន់អាចទទួលសោហ៊ុយជាអតិបរមាតុល្លារតៃវ៉ានថ្មី1700យាន់。

3.បើសិនប្រើប្រាស់សំរាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ មូល
និធិចែកកម្រៃនៃឆ្នោតសុខុមាលភាពសាធារណៈក្រុងតៃចុងនឹងផ្តល់ឧបត្ថម្ភ បើសិនមិនមែនផលប្រយោជន៍សាធារណៈទេ អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកបកប្រែត្រូវបង់សោហ៊ុយដោយខ្លួនឯង។

Was this information helpful? Yes    No