:::

สถานีให้บริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองขยายเวลาให้บริการเป็นเวลา 19:00น.ในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ฉลาก
ที่ตั้งTaiwan
ตี : 615
วันที่ : 2018/7/12
อัปเดต : 2018/7/17 上午 09:31:00

เนื่องจากมีจำนวนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรหลานรุ่นที่สองเพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีชาวต่างชาติที่เดินทางมาเพื่อศึกษาเล่าเรียน ท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทจึงได้ขยายเวลาให้บริการสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ชาวต่างชาติและประชาชนทั่วไปเพิ่มเติม โดยจะขยายเวลาให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สถานีให้บริการทุกแห่งของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน แต่หากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็สามารถขอรับความช่วยเหลือนอกเวลาทำการได้ นอกจากนี้ก็จะจัดให้มีรถเคลื่อนที่ให้บริการถึงบ้านสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลอีกด้วย

สถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของทุกเขตจะขยายเวลาให้บริการจาก 17:00 น. เป็น 19:00 น. ในวันอังคารและวันพฤหัสบดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องโทรเข้ามาเพื่อนัดหมายล่วงหน้า การบริการนี้ช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติสามารถขอรับบริการที่สถานีให้บริการหลังเลิกเรียนหรือเลิกงานได้ แต่หากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมก็สามารถขอรับความช่วยเหลือนอกเวลาทำการที่ระบุได้เช่นกัน

ส่วนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือชาวต่างชาติที่อยู่ห่างไกล ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ยังได้วางแผนจัดให้มีรถเคลื่อนที่ให้บริการถึงบ้านเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติที่เพิ่งมาถึงไต้หวัน เรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันก็ยังไม่ลงตัว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้เร่งประกาศกิจกรรมแต่ละอย่างให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทราบเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กับสังคมใหม่และยังเป็นการเผยแพร่ข่าวสารการขยายเวลาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้นเพื่อความรวดเร็วและความสะดวกของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ให้ทายาทผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และชาวต่างชาติให้ได้สัมผัสถึงความเอาใจใส่ในการให้บริการของภาครัฐ

Was this information helpful? Yes    No