:::

សភាពការណ៍អនុវត្តនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ក្នុង「ការផ្តល់ឧបត្ថម្ភរៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយពហុវប្បធម៌」ពីខែ1ដល់ខែ3 ឆ្នាំ2018

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 99
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/7/5
ថ្ងៃខែថ : 2018/7/5 下午 03:19:00

ឯកសារអំពីសភាពការណ៍អនុវត្តពាក់ព័ន្ធ សូមទាញយកឧបសម្ព័ន្ធ។

Was this information helpful? Yes    No