:::

Tình hình thực hiện “ Quyên góp hỗ trợ thực hiện kế hoạch thúc đẩy văn hóa đa nguyên” tháng 1-3 năm 2018 Quỹ Phát triển Cư dân mới.

Lượt : 94
Ngày : 2018/7/5
Cập nhật : 2018/7/5 下午 02:56:00

Tài liệu tình hình thực hiện liên quan xin hãy tải phụ lục đính kèm

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không