:::

មានដំណឹងល្អសំរាប់មិត្តភ័ក្តជាប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលចង់រៀនតាមអ៊ីនធើណែត បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន សាកល្បងជីវភាព e!

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
មានដំណឹងល្អសំរាប់មិត្តភ័ក្តជាប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលចង់រៀនតាមអ៊ីនធើណែត បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន សាកល្បងជីវភាព e!
មានដំណឹងល្អសំរាប់មិត្តភ័ក្តជាប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលចង់រៀនតាមអ៊ីនធើណែត បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន សាកល្បងជីវភាព e!
ចុចមើល : 404
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/6/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/6/22 上午 11:46:00

មានដំណឹងល្អសំរាប់មិត្តភ័ក្តជាប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលចង់រៀនតាមអ៊ីនធើណែត បង្កើនសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន សាកល្បងជីវភាព e!ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅ ឲ្យតែបញ្ចប់ការកក់ជួលតាមរយៈស្តង់បណ្តោះអាសន្ននៃស្ថានីយផ្តល់សេវាកម្មទាំង25នៅតៃវ៉ាន់ទាំងមូល ឬហៅលេខទូរស័ព្ទពិសេស នឹងជញ្ជូនថេប្លេត(tablet)ដល់ផ្ទះរបស់លោកអ្នក ហើយមានចំនួន
អ៊ីនធើណែត10Gក្នុង30ថ្ងៃ ក៏មានឱកាសចាប់ឆ្នោតសំបុត្រ
ចំនូនមួយរយយាន់រាល់ខែ ធ្វើឲ្យលោកអ្នកនៅផ្ទះក៏មាន
ថេប្លេត រៀនចំណេះដឹងឌីជីថលនៅផ្ទះ រស់នៅកាន់តែងាយស្រួល! លេខទូរស័ព្ទពិសេសពិគ្រោះឥតគិតថ្លៃពីថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍ ៖ 0800-700-101

Was this information helpful? Yes    No