:::

សាខាសារមន្ទីររចនាបច្ចេកវិទ្យាសម័យបច្ចុប្បន្នតៃបី 「ការប្រជុំប្រជាជនចំនូលថ្មីចែករំលែកបទពិសោធន៍—ណែនាំវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាម」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taiwan Craft Research and Development Institute
សាខាសារមន្ទីររចនាបច្ចេកវិទ្យាសម័យបច្ចុប្បន្នតៃបី 「ការប្រជុំប្រជាជនចំនូលថ្មីចែករំលែកបទពិសោធន៍—ណែនាំវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាម」
សាខាសារមន្ទីររចនាបច្ចេកវិទ្យាសម័យបច្ចុប្បន្នតៃបី 「ការប្រជុំប្រជាជនចំនូលថ្មីចែករំលែកបទពិសោធន៍—ណែនាំវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាម」
ចុចមើល : 238
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/6/5
ថ្ងៃខែថ : 2018/6/5 下午 04:06:00

សាខាសារមន្ទីររចនាបច្ចេកវិទ្យាសម័យបច្ចុប្បន្នតៃបីនឹងរៀបចំ 「ការប្រជុំប្រជាជនចំនូលថ្មីចែករំលែកបទពិសោធន៍」អញ្ជើញគ្រូបង្រៀនពីរនាក់ណែនាំអំពីវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងវៀតណាម អបអរអ្នកទាំងឡាយចុះឈ្មោះចូលរួម។

ពេលវេលា:ថ្ងៃទី21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018 ម៉ោង14:00-16:00ពេលរសៀល (ចូរចូលរួមមុន10នាទីដល់ពេលកំណត់)
ទីកន្លែង:ជាន់ទី7នៃសាខាសារមន្ទីររចនាបច្ចេកវិទ្យាសម័យបច្ចុប្បន្នតៃបី


បើចង់ចុះឈ្មោះ ចូរទៅគេហទំព័រនៃកម្មវិធីនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាជាតិតៃវ៉ាន់។

Was this information helpful? Yes    No