:::

သင်တန်းလေ့ကျင့်ချိန်အတွင်း စောင့်ရှောက်ခြင်းထောက်ပံ့ ကြေး

Label
Location
Hit : 125
Date : 2018/5/21
Updated : 2018/5/21 下午 02:13:00

ထောက်ပံ့ခံသူများမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်
တန်းများတက်ပြီး အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်
ညီသူများ ဖြစ်သည်။

၁။ နေထိုင်ရာလိပ်စာသည် ထိုင်ပေမြို့ဖြစ်ပြီး အမှန်တ
ကယ်လည်း နေထိုင်နေသောနိုင်ငံသားသစ်များဖြစ်သည်။

၂။ ဝင်ငွေအနိမ့်ဆုံးမိသားစု (သို့)လျှောက်ထားသူသည်
အခွန်ရုံး၏စစ်ဆေးချက်အရ ယခုနှစ်ပိုင်း၏စုစုပေါင်းဝင်
ငွေသည် အခွန်လျှောက်ရန်စံနှုန်းမရောက်သူ (သို့)အခွန်
ဆောင်ရသော်လည်း စုစုပေါင်းဝင်ငွေခွန်နှုန်း 20%
အောက်ဆောင်သောသူများ ဖြစ်ရမည်။ လျှောက်တင်သူ
ကို အခွန်ဆောင်သူတစ်ဦးက ကျွေးမွေးထောက်ပံ့သူအ
ဖြစ် လျှောက်တင်ထားပြီး ထိုအခွန်ဆောင်သူသည် အ
ထက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီသူများဖြစ်ခဲ့ပါ
က နည်းတူပင် သတ်မှတ်သွားမည်။

၃။ လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်ဖက်သည် ကိုယ်၊ စိတ်
ချွန်ယွင်းသောစာအုပ် (သို့)သက်သေခံစာရွက်စာတမ်းများ
ကိုင်ဆောင်ထားသူများ (သို့)အသက် (၄၅) နှစ်အထက်
ရှိပြီး ကြီးလေးသောရောဂါဖြစ်ကြောင်းသက်သေခံကဒ်
ကိုင်ဆောင်ထားသူများ (သို့)အောက်ဖော်ပြပါ အိမ်ရှိသွေး
သားတစ်ဦးဦးရှိပြီး လျှောက်ထားသူ၏အိမ်ထောင်ဖက်မှ
ကူညီစောင့်ရှောက်ခြင်း မပြုနိုင်ပါက။ ။
(၁) အသက် (၁၂) နှစ်အောက်ရင်သွေးရင်း
(၂) လျှောက်ထားသူ (သို့)အိမ်ထောင်ဖက်၏ အသက်
(၆၅) နှစ်အထက် သွေးသားတော်စပ်သောမိဘများ

၄။ အထက်ဖော်ပြပါလူများသည် စောင့်ရှောက်ခြင်းအဖွဲ့
အစည်း (သို့)စောင့်ရှောက်ခြင်းဝန်ထမ်းများမှ အမှန်တ
ကယ်ပင် စောင့်ရှောက်ခဲ့ခြင်း

Was this information helpful? Yes    No