:::

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းလေ့ကျင့်ခံယူစဉ် နေထိုင် ရေးဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကြေး

Label
Location
Hit : 99
Date : 2018/5/21
Updated : 2018/5/21 下午 02:12:00

ယာယီနေထိုင်ခွင့်ကဒ်ရရှိပြီးသော နိုင်ငံခြားအိမ်
ထောင်ဖက်များ (သို့)ပြည်မမှလာသောအိမ်ထောင်ဖက်
များသည်အစိုးရပြုလုပ်သော (သို့)အစိုးရမှ အစားထိုးပြု
လုပ်ရန် လွဲအပ်ထားသော အလုပ်လက်မဲ့သူအမျိုးမျိုး၏
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းတွင် ဝင်ရောက်လေ့
ကျင့်ခံယူနေပါက နေထိုင်ရေးထောက်ပံ့ကြေးကို လျှောက်
၍ရသည်။ အသေးစိပ်ကို ထိုင်ပေမြို့ လုပ်ငန်းခွင်အရည်
အချင်းဖွံ့ဖြိုးရေးကျောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်
တွင် ရှာဖွေကြည့်
ရှုနိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No