:::

ប្រាក់ឧតប្ថម្ភថែទាំកូនមួយចំណែកសំរាប់គ្រួសារមានការធ្វើ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ប្រាក់ឧតប្ថម្ភថែទាំកូនមួយចំណែកសំរាប់គ្រួសារមានការធ្វើ
ប្រាក់ឧតប្ថម្ភថែទាំកូនមួយចំណែកសំរាប់គ្រួសារមានការធ្វើ
ចុចមើល : 125
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/5/14
ថ្ងៃខែថ : 2018/5/14 上午 11:19:00

ក្នុងករណីដែលឳពុកម្តាយ(ឬអ្នកអាណាព្យាបាល)ទាំងពីរឬមានតែឳពុកឬម្តាយមួយនាក់ទៅធ្វើការ បណ្តាលឲ្យមិនអាចថែទាំកូនមិនទាន់ពេញវ័យ2ឆ្នាំក្នុងផ្ទះដោយខ្លួនឯង ហើយត្រូវបញ្ជូនឲ្យអ្នកថែទាំក្នុងផ្ទះឬមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកូន ហើយអត្រាពន្ធលើចំណូលទូទៅរបស់ឳពុកម្តាយមិនទាន់ដល់20% តាមលក្ខណៈសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អ្នកថែទាំ នឹងផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភពី2,000~5,000រាល់ខែសំរាប់កូនម្នាក់ៗ។

Ps.
1. អ្នកស្នើសុំត្រូវតែរៀបចំឯកសារបំរុងជូនឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាថែទាំកូនក្នុងផ្ទះ ឬមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកូនតាមតំបន់ថែទាំកូន ដើម្បីត្រួតពិនិត្យជាដំបូង ក្នុង15ថ្ងៃ ក្រោយពីបញ្ជូនកូនឲ្យគេថែទាំហើយ កាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងគិតពីថ្ងៃបញ្ជូនកូនឲ្យគេថែទាំហើយ។

2. បើសិនបញ្ជូនឯកសារហួសពេលកំណត់ កាលផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភនឹងគិតពីថ្ងៃដែលមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាថែទាំកូនក្នុងផ្ទះ ឬមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកូនបានទទួលឯកសារ(ឯកសារត្រូវតែបំរុងឲ្យត្រឹមត្រូវ)។


※អំពីពត៌មានកាន់តែច្រើន ចូរមើលវេបសាយមន្ទីរ(ផ្នែក)សង្គមសាលាក្រុងខេត្តនានា។
※បញ្ជីទំនាក់ទំនងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាថែទាំកូនក្នុងផ្ទះដែលសាលាក្រុងខេត្តនានាផ្តល់សិទ្ធិ និងសាលាតំបន់នានា ៖
https://www.sfaa.gov.tw/SFAA/Pages/List.aspx?nodeid=518

Was this information helpful? Yes    No