:::

ប្រជាជនចំនូលថ្មីចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងស៊ីនបីជាលើក ដំបូង អាចចាប់ឆ្នោតបាន!

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ប្រជាជនចំនូលថ្មីចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងស៊ីនបីជាលើក ដំបូង អាចចាប់ឆ្នោតបាន!
ប្រជាជនចំនូលថ្មីចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងស៊ីនបីជាលើក ដំបូង អាចចាប់ឆ្នោតបាន!
ចុចមើល : 117
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/5/9
ថ្ងៃខែថ : 2018/5/9 上午 10:38:00

ចាប់ពីថ្ងៃទី7 ខែមិនា ឆ្នាំ2018 ប្រជាជនចំនូលថ្មីចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាននៅក្រុងស៊ីនបីជាលើកដំបូង អាចចូលរួមសកម្មភាព「ស្នាក់នៅស៊ីនបី ចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាស៊ីនបី」ប្រជាជន400ម៉ឺននាក់ចាប់ឆ្នោតបាន! ការចុះបញ្ជីអត្រានុកូលដ្ឋាកាន់តែមុនគេ មានឱកាសចាប់ឆ្នោតកាន់តែច្រើន ប្រការរង្វាន់រួមមានសំបុត្រយន្តយោះទៅមកប្រទេសជ៉បុន កូរ៉េខាងត្បូង កោះហ្គាម សិង្ហបុរី ម៉ាឡេស៊ី និងរង្វាន់ច្រើនផ្សេងទៀត។ ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកធ្លាប់ចុះបញ្ជីមុនថ្ងៃទី7 ខែមិនា ឆ្នាំ2018 ហើយរើចេញ រួចរើចូលមកវិញ មិនអាចចូលរួមការចាប់ឆ្នោតបាន។


អំពីពត៌មានលំអិត ចូរទាក់ទងការិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាននានានៅក្រុងស៊ីនបី អបអរលោកអ្នកចូលរួមដោយសកម្ម។

Was this information helpful? Yes    No