:::

ឡានដាក់សៀវភៅភាសាអាស៊ីអគ្នេយ៍ផ្តល់ដោយប័ណ្ណាល័យក្រុ ងកៅស្យុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ឡានដាក់សៀវភៅភាសាអាស៊ីអគ្នេយ៍ផ្តល់ដោយប័ណ្ណាល័យក្រុ ងកៅស្យុង
ឡានដាក់សៀវភៅភាសាអាស៊ីអគ្នេយ៍ផ្តល់ដោយប័ណ្ណាល័យក្រុ ងកៅស្យុង
ចុចមើល : 177
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/5/9
ថ្ងៃខែថ : 2018/5/9 上午 10:45:00

ប័ណ្ណាល័យក្រុងកៅស្យុងនឹងចាត់ចែងឡានដាក់សៀវភៅភាសាអាស៊ីអគ្នេយ៍ ក្នុងឡានមួយបានដាក់សៀវភៅជាភាសាអាស៊ីអគ្នេយ៍ជាង2000ក្បាល ឡាននេះនឹងចតនៅខាងមុខនៃក្លោងទ្វារមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំនិងរស់នៅពលករ(សួនច្បារពលករ)
នៅរសៀលពីម៉ោង3:00ដល់ម៉ោង5:00 ថ្ងៃពុធ ចុងក្រោយ រាល់ខែ អបអរលោកអ្នកមកខ្ជីសៀវភៅ។

Was this information helpful? Yes    No