:::

ផែនការនៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសុខុមលភាពសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅខេត្តណានធោ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNantou County Government
ចុចមើល : 179
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/30
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/30 下午 04:04:00

មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់សេវាសុខុមលភាពសំរាប់គ្រួសារប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅខេត្តណានធោនឹងផ្តល់សេវាកម្មនិងសុខុមលភាពច្រើនប្រការ ហើយមានកម្មវិធីសិក្សាដែលមានប្រធានបទខុសពីគ្នារាល់ខែ អ្នកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកម្មវិធីសិក្សា ចូរទាក់ទងមជ្ឈមណ្ឌលយើង049-2244755

Was this information helpful? Yes    No