:::

ក្រុងឃីឡុង ផ្នែកពិសេសនៃពត៌មានអំពី「បំបៅដោយទឹកដោះម្តាយ」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKeelung City Government
ក្រុងឃីឡុង ផ្នែកពិសេសនៃពត៌មានអំពី「បំបៅដោយទឹកដោះម្តាយ」
ក្រុងឃីឡុង ផ្នែកពិសេសនៃពត៌មានអំពី「បំបៅដោយទឹកដោះម្តាយ」
ចុចមើល : 171
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/30
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/30 下午 04:03:00

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យម្តយបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្តាយ ធ្វើឲ្យម្តាយដែលកំពុងបំបៅកូនអាចរកឃើញភ្លាមនូវបន្ទប់បំបៅកូន
នៅក្រុងឃីឡុង និងពត៌មានប្រឹក្សាពាក់ព័ន្ធការមានផ្ទៃពោះនិងប្រសូតកូន យើងបានបង្កើតឡើង ផ្នែកពិសេសនៃពត៌មានអំពី「បំបៅដោយទឹកដោះម្តាយ」នៅវេបសាយក្រុងឃីឡុង ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងសមាជិកគ្រួសាររបស់គេ។

Was this information helpful? Yes    No