:::

နန်ထိုမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိသားစုဖူလုံရေးဝန် ဆောင်မှုစင်တာ၏ အစီအစဉ်များ

Label
Location
Hit : 101
Date : 2018/4/30
Updated : 2018/4/30 下午 03:59:00

နန်ထိုမြို့နယ် နိုင်ငံသားသစ်များ၏ မိသားစုဖူလုံ
ရေးဝန်ဆောင်မှုစင်တွင် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့် ဖူလုံ
ရေးတို့ကို လုပ်ဆောင်ပေးသည်။ လစဉ် မတူညီသော
သင်တန်းများပြုလုပ်ပြီး စိတ်ဝင်စားသူများ စင်တာ၏
ဖုန်း 049-2244755 သို့ ဆက်၍မေးပါ။

Was this information helpful? Yes    No