:::

ទីក្រុងកៅស្យុង ជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងជំនាញ ហើយធ្វើអាជីវកម្មថែទាំអស់រយៈពេលយូរ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 99
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/23
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/23 下午 05:25:00

សាលាទីក្រុងកៅស្យុង ជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីលើកឡើងជំនាញ ហើយធ្វើអាជីវកម្មថែទាំអស់រយៈពេលយូរ អបអរលោកអ្នកចូលរួមកម្មវិធីសិក្សាហ្វឹកហ្វឹនអ្នកបំរើថែទាំ អ្នកដែលពេញលក្ខណៈសម្បត្តិពិសេស អាចចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ។ អំពីខ្លឹមសារកម្មវិធីសិក្សាពាក់ព័ន្ធ អាចស្វែងរកនៅវេបសាយមជ្ឈមណ្ឌលហ្វឹកហ្វឹននិងរកការធ្វើនៃមន្ទីរការងារទីក្រុងស្យុង


ទូរស័ព្ទលេខទាក់ទង ៖ 07-7330823ប្តូរ202~209

Was this information helpful? Yes    No