:::

មន្ទីរវិចិត្រសាលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ សកម្មភាពសាកមើលវិចិត្រ「ជំនឿនិងគោរពថ្វាយក្នុងពហុវប្បធម៌」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taiwan Museum of Fine Arts
មន្ទីរវិចិត្រសាលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ សកម្មភាពសាកមើលវិចិត្រ「ជំនឿនិងគោរពថ្វាយក្នុងពហុវប្បធម៌」
មន្ទីរវិចិត្រសាលរដ្ឋតៃវ៉ាន់ សកម្មភាពសាកមើលវិចិត្រ「ជំនឿនិងគោរពថ្វាយក្នុងពហុវប្បធម៌」
ចុចមើល : 153
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/23
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/23 下午 05:19:00

យក「ជំនឿនិងគោរពថ្វាយក្នុងពហុវប្បធម៌」ជាប្រធានបទ
នឹងចាត់ទុកប្រធានបទមួយក្នុងរាល់ខែ ធ្វើសកម្មភាពសាកមើលមួយដងរាល់អាទិត្យ ដឹកនាំទស្សនិកជននិងកូនរបស់គេពិនិត្យុ
មើលភាពខុសគ្នាលើជំនឿនិងទម្លាប់គោរពថ្វាយរបស់ខ្លួនឯងតាមរយៈរឿងអំពីទេវតានិងរឿងខុសពីធម្មតាដែលដំណាលក្នុងវប្បធម៌។

អំពីខ្លឹមសារលំអិតនៃសកម្មភាព ចូរស្វែងរកក្នុងវេបសាយជាផ្លូវការនៃសកម្មភាព

Was this information helpful? Yes    No