:::

နိုင်ငံသားသစ်များ၏ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပြီး ကြာရှည်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကောင်းရှုံမြို့မှ ကူညီပေးမည်။

Label
Location
Hit : 114
Date : 2018/4/23
Updated : 2018/4/23 下午 05:09:00

နိုင်ငံသားသစ်များ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည် မြှင့်တင်
ပြီး ကြာရှည်စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်
ကိုင်နိုင်ရန် ကောင်းရှုံမြို့အစိုးရမှ ကူညီပေးမည်။ စောင့်
ရှောက်ခြင်းဝန်ဆောင်သူများ၏ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း
များကို လာရောက်သင်ယူကြရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ အထူး
သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသူများ သင်တန်းခအား
လုံးကို ထောက်ပံ့ပေးမည်။ သက်ဆိုင်ရာသင်တန်းသတင်း
များကို ကောင်းရှုံမြို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်ရရှိ
ရေး လေ့ကျင့်ရေးစင်တာဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှု
နိုင်သည်။

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း။ ။ 07-7330823 လိုင်းခွဲ 202~209

Was this information helpful? Yes    No