:::

စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုများ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းနှင့် တိုင်ကြား ရန်နည်းလမ်းများ

Label
Location
စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုများ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းနှင့် တိုင်ကြား ရန်နည်းလမ်းများ
စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုများ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းနှင့် တိုင်ကြား ရန်နည်းလမ်းများ
Hit : 112
Date : 2018/4/23
Updated : 2018/4/23 下午 04:57:00

စားသုံးသူအငြင်းပွားမှုပြဿနာများ ကြုံတွေ့လာပါ
က ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှ
သင့်ကိုသက်ဆိုင်ရာပဋိပက္ခများ၏အဖြေကို ပေးပါလိမ့်
မည်။ ထိုင်ကျုံးမြို့တွင် လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်1950 (ဖုန်းဘေ
ဖြတ်မည်။) ကိုခေါ်ပါက သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်မှ သင့်ကိုဝန်
ဆောင်ပါလိမ့်မည်။ အယူခံဝင်လိုပါက ဝက်ဘ်ဆိုက်
http://www.consume.taichung.gov.tw/)၊
(စားသုံးသူဝန်ဆောင်မှုစင်တာ) ၏ကောင်တာ (သို့)
ဖက်စ်(04-22259509)နည်းများဖြင့် တိုင်ကြားနိုင်
သည်။

Was this information helpful? Yes    No