:::

វិធានការសំរាប់ជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីរកការធ្វើផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
វិធានការសំរាប់ជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីរកការធ្វើផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ
វិធានការសំរាប់ជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីរកការធ្វើផ្តល់ដោយក្រសួងការងារ
ចុចមើល : 208
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/16
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/16 下午 05:15:00

ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីដែលគ្មានការធ្វើ អង្គការផ្តល់
សេវាជួយរកការធ្វើរដ្ឋនានានឹងប្រើប្រាស់「ចំណុចសំខាន់ៗ
អនុវត្តផ្តល់ប្រាក់ជំនួយជំរុញប្រជាជនចំនូលថ្មីរកការធ្វើ」នឹង
ផ្តល់ប្រាក់ជំនួយសំរាប់ការងារជាបណ្តោះអាសន្ន ចូលរួមការ
ហ្វឹកហ្វឹនវិជ្ជាជីវៈដោយឥតគិតថ្លៃ និងប្រាក់ជំនួយជីវភាពក្នុងពេលទទួលការកហ្វឹន ប្រាក់រង្វាន់ពេលត្រូវគេជួលជាដើម ដើម្បីជួយប្រជាជនចំនូលថ្មីរកការធ្វើដោយឡែក។ អំពីពត៌មានពាក់ព័ន្ធអាចរកសួរនៅអង្គការផ្តល់សេវាជួយរកការធ្វើរដ្ឋនានានៅ
តៃវ៉ាន់ដែលជិតផ្ទះ ឬស្វែងរកនៅ「តំបន់ពិសេសសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មី」តាមកម្មវិធីរកការនៅតំបន់តៃវ៉ាន់
(https://www.taiwanjobs.gov.tw/internet/special/bredge.aspx?uid=79) ក៏អាចហៅលេខពិសេសផ្តល់សេវាកម្មពេញ24ម៉ោងដោយឥតគិតថ្លៃ 0800-777-888។

Was this information helpful? Yes    No