:::

សភាពការណ៍បច្ចុប្បន្នឌីជីថលនិងរបាយការណ៍អង្កេតតម្រូវការសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីប្រចាំឆ្នាំ2017

ស្លាក
ទីតាំងTaiwan
ប្រភពទិន្នន័យNational Development Council
ចុចមើល : 114
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/16
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/16 下午 05:14:00

ការអង្កេតនេះនឹងប្រមូលនិងវិភាគសភាពការណ៍បច្ចុប្បន្ននៃឱកាស(ចន្លោះ)ឌីជីថលរបស់ប្រជាជនចំនូលថ្មី ដើម្បីយល់ស្គាល់ស្ថានភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ
អំពីឱកាសឌីជីថលដែលរដ្ឋាភិបាលបានជំរុញ ពត៌មានលំអិតចូរ មើលតំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោមនេះ។

របាយការណ៍អង្កេត

សេចក្តីសង្ខេបនៃការអង្កេត

Was this information helpful? Yes    No