:::

ទីតាំងផ្តល់សេវានៅសមគមន៍ប្រជាជនចំនូលថ្មីទីក្រុងតៃណាន

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTainan City Government
ចុចមើល : 146
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2018/4/16
ថ្ងៃខែថ : 2018/4/16 下午 05:13:00

ដើម្បីផ្តល់សេវាដល់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនិងគ្រួសាររបស់គេ បានចាត់តាំងទីតាំងផ្តល់សេវាសំរាប់ប្រជាជនចំនូលថ្មីនៅគ្រប់
ខ័ណ្ឌនៅទីក្រុងតៃណាន ដើម្បីជួយគេសមស្របរស់នៅតៃវ៉ាន់ ហើយផ្តល់ពត៌មានអំពីសុខុមលភាពសង្គមពាក់ព័ន្ធ។

អំពីពត៌មានទំនាក់ទំនងទីតាំងផ្តល់សេវានៅសមគមន៍នានា ចូរស្វែងរកនៅវេបសារយមន្ទីរសង្គមសាលាទីក្រុងតៃណាន

Was this information helpful? Yes    No